Home  »  Company  »  Avance Technologies Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Avance Technologies Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 19th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2014-09-01 B GAJANAN ENTERPRISES 3,300,006 0.40
2014-09-01 S GAJANAN ENTERPRISES 5,251,864 0.40
2014-09-01 B VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED 6,800,619 0.40
2014-09-01 S VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED 6,675,655 0.40
2014-09-01 S NAMAN VINCOM PRIVATE LIMITED 4,000,000 0.40
2014-08-28 S VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED 4,500,000 0.39
2014-08-27 B VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED 5,000,001 0.38
2014-08-27 S NAMAN VINCOM PRIVATE LIMITED 3,500,000 0.38
2014-08-26 B GAJANAN ENTERPRISES 7,285,007 0.36
2014-08-26 S GAJANAN ENTERPRISES 4,806,007 0.36
2014-08-26 B AMIT SAHITA FINANCE PRIVATE LIMITED 4,348,857 0.36
2014-08-26 S AMIT SAHITA FINANCE PRIVATE LIMITED 4,348,857 0.36
2014-08-26 B SUNIL CAPITAL 3,217,085 0.36
2014-08-26 S SUNIL CAPITAL 3,217,085 0.36
2014-08-26 B NAMAN VINCOM PRIVATE LIMITED 6,700,000 0.37
2014-08-26 B VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED 13,857,359 0.36
2014-08-26 S VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,907,849 0.36
2014-08-22 B VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED 4,856,203 0.35
2014-08-22 S VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED 3,856,203 0.35
2014-08-21 B VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED 4,567,836 0.35
2014-08-21 S VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED 6,649,929 0.34
2014-08-21 B RUKMANI SALES PRIVATE LIMITED 3,360,032 0.33
2014-08-21 S PARESH DHIRAJLAL SHAH 4,338,877 0.35
2014-08-06 B SHIVAM CHOKHANI 4,638,926 0.25
2014-08-05 B SHIVAM CHOKHANI 3,486,644 0.24
2014-07-31 B SHIVAM CHOKHANI 5,662,875 0.21
2014-07-30 S NAROIS IMPEX PRIVATE LIMITED 3,500,000 0.20
2014-07-30 B RUKMANI SALES PRIVATE LIMITED 3,341,729 0.20
2014-07-30 B VIVEK CHOKHANI 3,809,666 0.20
2014-06-20 S NAVINCHANDRA H GAJJAR 4,284,566 0.26
2013-07-11 S SHRIRAM CREDIT COMPANY LIMITED 3,652,349 0.07
2013-07-05 S SHRIRAM CREDIT COMPANY LIMITED 5,811,436 0.07
2012-05-24 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 4,343,262 0.27
2012-05-04 S B M TRADERS 5,293,406 0.45
2012-05-04 S THINK BULL PRIVATE LIMITED 3,500,000 0.45
2012-05-04 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 21,031,180 0.44
2012-05-04 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 18,664,776 0.43
2012-05-04 B B M TRADERS 3,493,429 0.43
2012-04-13 S ETHAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED 6,555,416 0.29
2012-04-10 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 4,000,070 0.27
2012-04-10 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 3,500,000 0.27
2012-04-09 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 7,758,279 0.26
2012-04-04 S ARISTO MEDIA AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITEDARISTO MEDIA AND EN 6,296,774 0.26
2012-04-04 S ABIJAH REAL ESTATE PVT LTD 8,046,487 0.26
2012-04-04 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 4,500,000 0.26
2012-04-04 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 11,110,000 0.26
2012-04-03 S ABIJAH REAL ESTATE PVT LTD 10,000,000 0.26
2012-04-03 S B M TRADERS 8,319,205 0.26
2012-04-03 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 11,785,452 0.26
2012-04-03 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 13,085,452 0.26
2012-04-03 B B M TRADERS 4,911,211 0.26
2012-03-22 S B M TRADERS 5,600,005 0.18
2012-03-22 S NASEEN TRADELINK PRIVATE LIMITED 6,003,000 0.18
2012-03-22 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 9,312,349 0.18
2012-03-22 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 9,312,349 0.18
2012-03-22 B B M TRADERS 3,621,405 0.18
2012-03-20 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 4,583,002 0.16
2012-03-20 B B M TRADERS 4,796,028 0.16
2012-03-19 S VIBRANT SECURITIES PRIVATE LIMITED 3,468,520 0.15
2012-03-19 S THINK BULL PRIVATE LIMITED 3,572,645 0.15
2012-03-19 B THINK BULL PRIVATE LIMITED 3,648,017 0.15
2012-03-13 S MAGAN MERCANTILE PVT LTD 4,000,000 0.16
2012-03-13 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 3,300,000 0.16
2012-03-12 S NASEEN TRADELINK PRIVATE LIMITED 4,700,000 0.16
2012-03-12 S MAGAN MERCANTILE PVT LTD 3,500,000 0.16
2012-03-12 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 5,432,108 0.16
2012-03-12 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 3,732,011 0.16
2012-03-09 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 6,234,336 0.14
2012-03-09 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 6,140,792 0.14
2012-02-21 S SHRIRAM CREDIT COMPANY LIMITED 5,000,000 0.16
2012-02-14 S LIFECODE MERCANTILE PRIVATELIMITED 5,100,000 0.16
2012-02-14 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 3,345,831 0.16
2012-02-06 S SHRIRAM CREDIT COMPANY LIMITED 7,323,903 0.16
2012-02-06 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 3,991,584 0.16
2012-02-03 S SHRIRAM CREDIT COMPANY LIMITED 7,497,754 0.16
2012-02-03 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 6,096,489 0.16
2012-02-02 S SHRIRAM CREDIT COMPANY LIMITED 3,839,619 0.16
2012-02-01 S AMRITA BHAGWATI FINANCE PRIVATE LIMITED 3,865,938 0.16
2012-02-01 S COASTAL FERTILISERS LIMITED 3,989,868 0.16
2012-01-31 S SHRIRAM CREDIT COMPANY LIMITED 7,498,001 0.16
2012-01-31 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 5,500,149 0.16
2012-01-31 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 6,342,149 0.16
2012-01-31 B B M TRADERS 3,501,001 0.16
2011-12-02 S B M TRADERS 9,000,000 0.20
2011-12-02 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 7,000,000 0.20
2011-12-02 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 4,500,000 0.20
2011-12-02 B B M TRADERS 7,324,133 0.20
2011-12-01 S B M TRADERS 37,362,445 0.20
2011-12-01 S VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 8,800,001 0.20
2011-12-01 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 5,811,001 0.20
2011-12-01 B MERITORIOUS REALTY PRIVATE LIMITED 5,000,000 0.20
2011-12-01 B MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED 4,500,000 0.20
2011-12-01 B B M TRADERS 20,594,275 0.20
2011-11-30 S AMRITA BHAGWATI FINANCE PRIVATE LIMITED 24,982,886 0.20
2011-11-30 S AILISH TRADERS PRIVATE LIMITED 4,950,000 0.20
2011-11-30 S NAROIS IMPEX PRIVATE LIMITED 20,000,000 0.20
2011-11-30 S VIKRAMKUMAR DINESHBHAI BHOI 3,300,000 0.20
2011-11-30 S MAHENDRABHAI BHIMJIBHAI VARIYA 3,400,000 0.20
2011-11-30 S VISHNUBHAI FAKIR KAHAR 3,300,000 0.20
2011-11-30 S PARKWAY PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10,000,000 0.20
2011-11-30 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 7,800,138 0.20
2011-11-30 B VORA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 9,305,066 0.20
2011-11-30 B B M TRADERS 26,985,005 0.20
2010-07-08 B GAJPAL BUILDINFRA PRIVATE LIMITED 1,530,724 7.00
2010-03-18 S CHANDRAKANT B SHAH 1,407,341 5.03
2010-03-12 S SUNDER DIPAK 2,009,510 5.00
2010-03-10 S SUNDER DIPAK 2,000,000 4.98
2010-03-08 S SUNDER DIPAK 3,000,000 4.95
2010-03-08 B CHANDRAKANT B SHAH 1,316,600 4.95
2010-02-03 S JIGNESH CHANDRAKANT SHAH 1,316,949 4.79
2010-01-14 S SUNDER DIPAK 2,500,000 5.30
2010-01-14 B CHANDRAKANT B SHAH 2,165,291 5.30
2010-01-05 S JIGNESH CHANDRAKANT SHAH 1,269,812 3.26
2009-10-15 S CHANDRAKANTB SHAH 1,367,993 3.05
2009-10-09 B SHWETA KISHORE BHATIA 1,300,000 2.93
2009-08-25 S JASMIN S BAJORIYA 372,000 2.24
2009-08-25 B B BALAJI 250,000 2.17
2009-08-25 B S BADRINARAYANAN 250,000 2.17
2009-08-25 B RANGANATHAN A 250,000 2.17
2009-08-25 B VENKATESH A 250,000 2.17
2009-08-25 S RAJIV KHANNA 400,000 2.17
2009-08-25 S RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF 500,000 2.17
2009-08-24 S RAJIV KHANNA 375,000 2.09
2009-08-24 B B BALAJI 250,000 2.14
2009-08-24 B S BADRINARAYANAN 250,000 2.14
2009-08-24 B RANGANATHAN A 250,000 2.15
2009-08-24 B VENKATESH A 250,000 2.14
2009-08-21 S SMK SHARES & STOCK BROKING PVT. LTD. 400,000 2.02
2009-08-21 B RAJESH BHAVANJI CHHEDA 500,000 2.02
2009-08-21 S RAJIV KHANNA 350,000 2.03
2009-08-21 B SUSHILA CHAMPALAL JAIN 300,000 2.03
2009-08-20 S RAJIV KHANNA 300,000 2.13
2009-08-20 S CHANDRAKANT B SHAH 453,000 2.13
2009-08-20 S JASMIN SUSILKUMAR BAJORIYA 300,000 2.13
2009-08-20 S JYOTI KOHALI 360,000 2.12
2009-08-20 B SURESH M GORADIA 700,000 2.13
2009-08-20 B JASMIN S BAJORIYA 435,000 2.12
2009-08-20 B CHANDRAKANT B SHAH 323,668 2.12
2009-08-19 S VICKY RAJESHBHAI JHAVERI 350,000 2.24
2009-08-19 S JASMIN S BAJORIYA 516,550 2.25
2009-08-19 S VIPUL B GONDALIYA 484,450 2.25
2009-08-19 S CHANDRAKANT B SHAH 375,230 2.24
2009-08-19 S JIGNESH C SHAH 400,000 2.21
2009-08-19 S RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF 400,000 2.24
2009-08-19 B JAYESH MANUBHAI SUTHAR 525,000 2.24
2009-08-19 B SHAH ASHOK 350,000 2.24
2009-08-19 B BHARATKUMAR VIMALCHAND RANKA 300,000 2.20
2009-08-19 B AMIT PANNALAL GULECHA 700,000 2.25
2009-08-18 S VICKY RAJESHBHAI JHAVERI 650,000 2.26
2009-08-18 S VIPUL B GONDALIYA 267,000 2.25
2009-08-18 S CHANDRAKANT B SHAH 765,405 2.26
2009-08-18 S JASMIN SUSILKUMAR BAJORIYA 300,000 2.25
2009-08-18 B JAYESH MANUBHAI SUTHAR 350,000 2.26
2009-08-18 B SHAH ASHOK 350,000 2.26
2009-08-18 B ASHOK ASHOK 300,000 2.26
2009-08-18 B BAHVESH CHAMPALAL JAIN 450,000 2.25
2009-08-18 B BHARATKUMAR VIMALCHAND RANKA 700,000 2.25
2009-08-18 B SRI RAMMANDAYAM KAINKARYAM 275,000 2.45
2009-08-18 B RAVI CHANDRAN MUTHIAHNAOAR 510,000 2.33
2009-08-18 B SURESH M GORADIA 600,000 2.25
2009-08-18 S JASMIN S BAJORIYA 510,000 2.25
2009-08-18 S KAUSHIK GANGARAM RATHOD 500,000 2.26
2009-08-17 S JASMIN S BAJORIYA 390,000 2.34
2009-08-17 S VIPUL B GONDALIYA 400,000 2.34
2009-08-17 S CHANDRAKANT B SHAH 805,100 2.34
2009-08-17 B SHRIPAL GOPAL RANGNATH BAJAJ 250,000 2.34
2009-08-14 S NARESH KUMAR RAMCHANDRA TULSYAN 800,000 2.23
2009-08-14 S SMK SHARES & STOCK BROKING PVT. LTD. 350,000 2.23
2009-08-14 S JASMIN S BAJORIYA 950,000 2.23
2009-08-14 S VIPUL B GONDALIYA 425,000 2.23
2009-08-14 S CHANDRAKANT B SHAH 2,025,100 2.23
2009-08-14 B BIPIN R VIRA 335,000 2.23
2009-08-14 B JAYESH R VIRA 335,000 2.23
2009-08-14 B RAJESH R VIRA 335,000 2.23
2009-08-14 B PANNALAL HASTIMAL GULECHA 700,000 2.23
2009-08-14 B MANJULABEN SURESH GORADIA 310,000 2.23
2009-08-12 S JASMIN S BAJORIYA 500,000 2.03
2009-08-12 S CHANDRAKANT B SHAH 1,570,100 2.03
2009-08-12 B AMISHA R VIRA 300,000 2.03
2009-08-12 S VICKY RAJESHBHAI JHAVERI 287,650 2.03
2009-08-12 S KAUSHIK GANGARAM RATHOD 400,000 2.03
2009-08-12 B CHAMPALAL CHUNILAL JAIN 300,000 2.03
2009-08-12 B BHIMSHI KARSAN SATRA 250,000 2.03
2009-08-12 B BHIMSHI K SATRA HUF 250,000 2.03
2009-08-12 B BHAVESHA SURESH GORADIA 250,000 2.03
2009-08-12 B MANJULABEN SURESH GORADIA 250,000 2.03
2009-08-12 S RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF 400,000 2.03
2009-08-12 B MANJULA BHIMSHI SATRA 250,000 2.03
2009-08-12 S VIPUL B GONDALIYA 673,600 2.03
2009-07-31 S DILIP RASIKLAL PAREKH 39,723 69.40
2009-07-30 S DILIP RASIKLAL PAREKH 29,671 64.08
2009-07-30 B AYODHYAPATI INVESTMENT PVT LTD 39,652 63.65
2009-07-24 S BHAVESH P PABARI 50,000 54.05
2009-07-24 S CHANDRAKANT B SHAH 32,392 54.45
2009-07-24 B DAKSHA BAI 25,000 54.45
2009-07-24 B VIKRAMKUMAR BABULALJI HUF 25,000 54.45
2009-07-23 S JIGNESH CHANDRAKANT SHAH 25,000 51.05
2009-07-21 B LALIT HIMTLAL SHAH 40,000 47.03
2009-07-20 S PANANGHAT MURALEEDHARAN 42,733 44.95
2009-07-15 S JASMIN S BAJORIYA 24,685 38.58
2009-07-15 S JASMIN SUSILKUMAR BAJORIYA 26,515 38.91
2009-07-14 S VIPUL B GONDALIYA 29,000 37.00
2009-07-14 S CHANDRAKANT B SHAH 41,175 37.08
2009-07-14 B BHAVESH P PABARI 30,000 37.00
2009-07-14 B JIGNESH C SHAH 50,000 37.07
2009-07-14 B ASHA RAJESH SHAH 30,000 37.05
2009-07-14 S JASMIN S BAJORIYA 42,450 37.01
2009-07-13 S VIPUL B GONDALIYA 28,023 35.44
2009-07-13 B CHANDRAKANT B SHAH 28,500 35.43
2009-07-01 B KAUSHIK GANGARAM RATHOD 43,210 35.88
2009-06-29 S VICKY RAJESHBHAI JHAVERI 25,000 36.45
2009-06-29 B JIGNESH CHANDRAKANT SHAH 95,831 36.32
2009-06-29 B JASMIN SUSILKUMAR BAJORIYA 101,500 36.45
2009-06-29 S JASMIN S BAJORIYA 35,956 36.45
2009-06-29 S CHANDRAKANT B SHAH 80,000 36.44
2009-06-29 S JASMIN SUSILKUMAR BAJORIYA 81,471 36.30
2009-06-26 S VICKY RAJESHBHAI JHAVERI 52,000 34.62
2009-06-26 B JIGNESH CHANDRAKANT SHAH 55,617 34.92
2009-06-24 B VIPUL B GONDALIYA 25,000 32.25
2009-06-24 S CHANDRAKANT B SHAH 28,117 32.26
2009-06-23 B POOJA BHUSHAN 70,000 29.00
2009-06-18 B VIPUL B GONDALIYA 24,401 27.20
2009-06-12 S JHAVERI TRADING AND 43,006 23.90
2009-06-12 B JASMINSBAJORIYA 24,300 23.92
2009-06-10 S ROOPALJINESHSHAH 26,000 24.25
2009-06-10 B JASMINSBAJORIYA 25,497 24.05
2009-06-09 B JASMIN SUSILKUMAR BAJORIYA 35,000 22.00
2009-06-09 B CHANDRAKANTBSHAH 90,000 23.10
2009-06-09 S ROOPALJINESHSHAH 65,000 23.10
2009-06-08 S VICKYRAJESHBHAIJHAVERI 30,310 21.80
2009-06-05 S VICKY RAJESHBHAI JHAVERI 25,000 21.90
2009-06-05 B BHAVANA DEVANG MASTER 25,000 21.90
2009-06-05 B JASMINSBAJORIYA 38,647 21.84
2009-06-03 B JASMINSBAJORIYA 47,006 19.77
2009-06-02 B CHANDRAKANTBSHAH 35,025 20.16
2009-06-01 S JASMIN SUSILKUMAR BAJORIYA 51,201 19.30
2009-06-01 S DINESHMASTERDEVANG 35,000 19.95
2009-06-01 S JASMINSBAJORIYA 263,246 19.45
2009-06-01 B CHANDRAKANTBSHAH 333,414 19.59
2009-06-01 B JASMIN SUSILKUMAR BAJORIYA 99,000 19.95
2009-05-29 S JITENDRARAMANIKLALMODY 29,690 20.37
2009-05-29 B CHANDRAKANTBSHAH 30,000 20.37
2009-05-29 B JASMIN SUSILKUMAR BAJORIYA 25,000 20.37
2009-05-29 S VIHANGIDSHAH 50,000 20.37
2009-05-29 B JASMINSBAJORIYA 40,000 20.37
2009-05-27 S KIRANBEN SUNILBHAI SEVANI 40,300 18.48
2009-05-20 S JUHIBENNITINBHAICHOITHANI 50,000 14.50
2009-05-20 S KISHANCHANDVCHELANI 50,000 14.50
2009-05-13 S DEVANG MASTER 110,000 11.95
2009-05-13 S BAKULRAMNIKLALPAREKH 49,250 11.95
2009-05-13 S JASMINSBAJORIYA 50,020 11.95
2009-05-13 B ROOPALJINESHSHAH 100,000 11.95
2009-05-13 B VIHANGIDSHAH 109,270 11.95
2009-05-08 S DEVANG MASTER 97,000 10.34
2009-05-08 B JUHIBENNITINBHAICHOITHANI 50,000 10.34
2009-05-08 S DHRUPALCHANDRAVADANMUCHHALA 50,000 10.34
2009-05-08 B KIRANBENSUNILBHAISEVANI 50,000 10.34
2009-05-08 B KISHANCHANDVCHELANI 50,000 10.34
2009-05-06 S DEVANG MASTER 100,000 9.39
2009-05-06 B RITABEN R THAKKAR 120,000 9.39
2009-04-29 S DEVANG DINESH MASTER 50,000 8.13
2009-04-29 S MAHENDRA NATWARLAL SHAH 40,000 8.13
2009-04-29 S NILESHGONSALVES 35,000 8.13
2008-09-12 S SIMRAN SUNIL RAHEJA 20,074 15.83
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!