Home  »  Company  »  Omkar Overseas Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Omkar Overseas Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 19th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2014-06-16 S BHAVANI DUDDEMPUDI 28,310 2.41
2012-07-13 S DEEPAK RAMLAL SARDA HUF 26,000 3.73
2012-07-13 B POOJA SUMIT AGARWAL 32,230 3.78
2012-04-19 S SANJAY BANSAL 30,342 4.00
2012-03-30 S SURESHBHAI KANTILAL THAKKAR 29,724 4.00
2012-03-30 B MANUBHA PRABHATSANG VAGHELA 28,524 4.00
2012-02-28 S SHAH DAKSHA PRAVINCHANDRA 31,462 3.88
2012-01-25 B PREMCHAND MADANCHAND HUF 27,397 3.99
2011-11-17 S ANISH VINODCHANDRA SHAH 29,724 5.60
2011-11-17 B SURESHBHAI KANTILAL THAKKAR 29,724 5.60
2011-07-20 B SHAH DAKSHA PRAVINCHANDRA 30,862 5.36
2011-06-28 S OMPRAKASH MOHANLAL MEHTA 60,000 5.57
2011-06-28 B HEMANG OMPRAKASH MEHTA 60,000 5.57
2011-04-21 S ANISH VINODCHANDRA SHAH 38,000 6.32
2011-04-21 S RAJNIKANT RAMANBHAI JADAV 25,000 6.32
2011-04-21 B DISHA BHARAT TAKWANI 41,000 6.32
2011-03-18 S ASHISH JASHWANTBHAI DESAI 78,000 5.51
2011-03-18 B CHAMPALAL GOPIRAM AGARWAL 72,119 5.51
2011-03-11 S MADHUBEN PRAFULBHAI PATEL 26,058 5.53
2011-02-16 S ASHISHBHAI PRAFULBHAI PATEL 38,402 6.27
2011-02-14 S ASHISHBHAI PRAFULBHAI PATEL 89,000 6.22
2011-02-14 B CHAMPALAL GOPIRAM AGARWAL 50,000 6.21
2011-02-10 S ASHISHBHAI PRAFULBHAI PATEL 26,581 6.87
2011-02-08 S ASHISHBHAI PRAFULBHAI PATEL 29,865 7.72
2011-01-27 S NISHITH BABULAL SHAH 86,099 8.98
2011-01-27 B JADVANI RAKESH JAYANTILAL 86,099 8.98
2011-01-18 S KAMIREDDY V S NARAYANA 36,874 8.35
2011-01-10 S KAMIREDDY V S NARAYANA 37,500 9.22
2011-01-10 B POOJA SUMIT AGARWAL 34,350 9.23
2010-10-20 S SHAH SONAL NISHITH 30,000 16.39
2010-10-04 S COSMO INVESTMENT 87,650 19.75
2010-10-04 S LATIN MANHARLAL SECURITIES PVT LTD 60,000 19.22
2010-10-04 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 30,016 19.87
2010-10-04 S PRANALI COMMODITIES PRIVATE LIMITED 40,460 19.60
2010-10-04 S RAJKAMAL JATINKUMAR PATEL 25,000 19.05
2010-10-04 S NIRAV J SHAH (HUF) 25,000 19.98
2010-10-04 S JMP SECURITIES PVT LTD 158,509 20.42
2010-10-04 B JMP SECURITIES PVT LTD 59,780 19.26
2010-10-04 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 25,022 20.61
2010-10-01 S VIKRAMKUMAR KARANRAJ SAKARIA HUF 203,534 18.10
2010-10-01 S DAMAYANTI KANTILAL SHAH 81,718 18.10
2010-10-01 S ISHITA CONSULTANCY PVT LTD 50,000 18.10
2010-10-01 B COSMO INVESTMENT 107,650 18.10
2010-10-01 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 50,014 18.10
2010-10-01 B ANITA GUPTA 25,000 20.00
2010-10-01 B LATIN MANHARLAL SECURITIES PVT LTD 60,000 18.10
2010-10-01 S MINOLI NAIMISHBHAI PARI 54,493 18.10
2010-10-01 S RAJNI RADHESHYAM PUNJABI 202,774 20.00
2010-10-01 S DARI TEJAS K 100,294 20.00
2010-10-01 B JMP SECURITIES PVT LTD 185,259 18.11
2010-09-30 S MINOLI NAIMISHBHAI PARI 31,801 19.05
2010-09-14 S DAMAYANTIKANTILALSHAH 30,559 34.80
2010-09-13 S JMPSECURITIESPVTLTD 92,501 35.24
2010-09-13 S CHIMANLALMANEKLALSECURITIESPVT.LTD 109,545 34.89
2010-09-13 S DYNAMICSTOCKBROKINGINDIAPVTLTD 25,923 35.32
2010-09-13 B AARPORGANISORSPRIVATELIMITED 32,883 36.07
2010-09-13 S SHAISHILTUSHARKUMARJHAVERI 29,000 34.76
2010-09-13 B VIKRAMKUMARKARANRAJSAKARIAHUF 200,000 34.40
2010-09-13 B DHARMENDRAHARILALBHOJAK 49,647 35.64
2010-09-13 B RAJKAMALJATINKUMARPATEL 25,000 36.90
2010-09-13 B CHIMANLALMANEKLALSECURITIESPVT.LTD 55,693 35.23
2010-09-13 B MINOLINAIMISHBHAIPARI 91,824 34.40
2010-09-09 S VIKRAMKUMARKARANRAJSAKARIAHUF 269,636 36.18
2010-09-09 S BPFINTRADEPRIVATELIMITED 28,027 36.10
2010-09-09 S CHIMANLALMANEKLALSECURITIESPVT.LTD 58,087 36.01
2010-09-09 S KUNTALNARECHANIA 25,000 36.14
2010-09-09 S JMPSECURITIESPVTLTD 69,018 36.16
2010-09-09 B BPFINTRADEPRIVATELIMITED 35,030 36.20
2010-09-09 B CHIMANLALMANEKLALSECURITIESPVT.LTD 69,148 36.18
2010-09-09 B KUNTALNARECHANIA 25,000 36.20
2010-09-09 B VIKRAMKUMARKARANRAJSAKARIAHUF 37,572 36.17
2010-09-09 B JMPSECURITIESPVTLTD 122,618 36.20
2010-09-09 B NIMESHBHAIASHOKBHAIPARIKH 49,950 36.20
2010-09-08 S CHIMANLALMANEKLALSECURITIESPVT.LTD 75,014 34.22
2010-09-08 S SHAILESHKARANRAJSAKARIAVISHESHCORPORATION 39,000 34.50
2010-09-08 S VIKRAMKUMARKARANRAJSAKARIAHUF 58,151 34.50
2010-09-08 B BPFINTRADEPRIVATELIMITED 32,101 34.49
2010-09-08 B SHAILESHKARANRAJSAKARIAVISHESHCORPORATION 39,000 34.41
2010-09-08 S BPFINTRADEPRIVATELIMITED 33,086 34.42
2010-09-08 B CHIMANLALMANEKLALSECURITIESPVT.LTD 102,069 34.44
2010-09-08 B VIKRAMKUMARKARANRAJSAKARIAHUF 64,215 34.38
2010-09-08 B JMPSECURITIESPVTLTD 61,655 34.48
2010-09-08 S JMPSECURITIESPVTLTD 79,647 34.13
2010-09-07 S HIRENKIRITGANDHI 62,876 32.90
2010-09-07 S CHIMANLALMANEKLALSECURITIESPVT.LTD 41,301 32.61
2010-09-07 S JMPSECURITIESPVTLTD 159,863 32.72
2010-09-07 B JAYSHREEKUMAR 28,710 32.62
2010-09-07 B JMPSECURITIESPVTLTD 144,855 32.88
2010-09-07 B BPFINTRADEPRIVATELIMITED 64,111 32.80
2010-09-07 B CHIMANLALMANEKLALSECURITIESPVT.LTD 38,386 32.89
2010-09-07 B KUNTALNARECHANIA 25,000 32.90
2010-09-07 S BPFINTRADEPRIVATELIMITED 62,116 32.77
2010-09-07 S JAYSHREEKUMAR 28,710 32.90
2010-09-06 S JMP SECURITIES PVT LTD 94,414 31.05
2010-09-06 B JMP SECURITIES PVT LTD 94,414 31.32
2010-09-06 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 38,518 31.06
2010-09-06 S SHAILESH KARANRAJ SAKARIA VISHESH CORPORATION 100,000 31.35
2010-09-06 S FALGUNIBEN MAHAVIRBHAI GOHIL 30,000 30.85
2010-09-06 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 52,106 31.33
2010-09-03 B TOMLEY JOSE 30,000 29.56
2010-09-03 S JMP SECURITIES PVT LTD 28,400 29.09
2010-09-03 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 41,870 29.58
2010-09-03 B PUSHPA D SHAH 25,000 29.10
2010-09-03 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 52,808 29.17
2010-09-03 B JMP SECURITIES PVT LTD 55,400 29.81
2010-09-02 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 38,249 27.85
2010-09-02 S JMP SECURITIES PVT LTD 67,000 27.92
2010-09-02 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 53,249 28.24
2010-09-02 B JMP SECURITIES PVT LTD 38,500 28.34
2010-09-02 B ANITA GUPTA 26,963 28.11
2010-09-01 S NEELAM TOMAR 30,000 27.20
2010-09-01 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 28,000 27.01
2010-09-01 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 35,555 26.82
2010-09-01 S JMP SECURITIES PVT LTD 69,168 26.97
2010-09-01 S BHUTIYA HITESH KANABHAI 179,954 26.98
2010-09-01 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 28,484 27.20
2010-09-01 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 48,327 27.11
2010-09-01 B VIKRAMKUMAR KARANRAJ SAKARIA HUF 83,432 26.86
2010-09-01 B JMP SECURITIES PVT LTD 96,668 27.15
2010-09-01 B MINOLI NAIMISHBHAI PARI 25,000 26.95
2010-08-31 S MINOLI NAIMISHBHAI PARI 100,000 25.95
2010-08-31 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 33,054 25.58
2010-08-31 B JMP SECURITIES PVT LTD 32,008 25.85
2010-08-31 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 57,301 25.81
2010-08-31 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 38,195 25.94
2010-08-31 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 35,113 25.81
2010-08-31 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 67,286 25.86
2010-08-31 S JMP SECURITIES PVT LTD 56,508 25.75
2010-08-31 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 36,001 25.95
2010-08-30 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 123,644 24.37
2010-08-30 S YUMA FINANCIAL SERVICES PVT LIMITED 101,000 24.13
2010-08-30 S KALPANA MADHANI SECURITIES PRIVATE LIMITED 50,000 24.71
2010-08-30 S KUNTAL NARECHANIA 50,000 24.22
2010-08-30 S JMP SECURITIES PVT LTD 211,339 24.55
2010-08-30 S Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 25,582 24.44
2010-08-30 S PRAVINBHAI NEMCHAND SHAH 34,000 23.75
2010-08-30 B KALPANA MADHANI SECURITIES PRIVATE LIMITED 50,000 24.75
2010-08-30 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 160,292 24.52
2010-08-30 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 66,647 24.11
2010-08-30 S DYNAMIC STOCK BROKING INDIA PVT LTD 32,502 24.41
2010-08-30 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 27,484 23.96
2010-08-30 S SETU SECURITIES PVT LTD 30,515 24.75
2010-08-30 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 68,635 24.12
2010-08-30 B DYNAMIC STOCK BROKING INDIA PVT LTD 30,502 24.59
2010-08-30 B KUNTAL NARECHANIA 50,000 24.73
2010-08-30 B JMP SECURITIES PVT LTD 191,277 23.97
2010-08-30 B SETU SECURITIES PVT LTD 30,515 23.63
2010-08-24 S SHRENI SHARES PRIVATE LTD 105,000 19.74
2010-08-24 S ARVIND KASHMIRILAL PUNJABI 30,000 18.69
2010-08-24 S PATHIK NAYANBHAI SHAH 69,000 18.55
2010-08-24 S DHIRENDRA GIRISH CHAKRAVARTY 38,000 18.55
2010-08-24 S JMP SECURITIES PVT LTD 182,374 19.69
2010-08-24 S VIJAYKUMAR KASHMIRILAL PUNJABI 35,300 18.78
2010-08-24 S KALPESHKUMAR MANIYAR 188,182 18.55
2010-08-24 S HITESH KANABHAI BHUTIYA 62,000 18.55
2010-08-24 S KARAN DIPAKBHAI SHAH 57,449 18.55
2010-08-24 S COSMO INVESTMENT 254,151 19.66
2010-08-24 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 41,096 20.24
2010-08-24 S YUMA FINANCIAL SERVICES PVT LIMITED 80,071 19.56
2010-08-24 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 89,163 20.19
2010-08-24 B JIGISH AJITKUMAR VASA 25,000 20.45
2010-08-24 B VIKRAMKUMAR KARANRAJ SAKARIA HUF 102,000 19.25
2010-08-24 B SHAILESH KARANRAJ SAKARIA 100,000 19.91
2010-08-24 B S J INFRATECH PRIVATE LIMITED 100,000 19.62
2010-08-24 B COSMO INVESTMENT 269,151 18.70
2010-08-24 B ISHITA CONSULTANCY PVT LTD 50,000 19.48
2010-08-24 B JMP SECURITIES PVT LTD 240,874 18.60
2010-08-24 B DAMAYANTI KANTILAL SHAH 125,000 19.96
2010-08-24 B MINOLI NAIMISHBHAI PARI 100,000 18.55
2010-08-23 S DHIRENDRA GIRISH CHAKRAVARTY 56,914 19.50
2010-08-17 B ASHISH JASHWANTBHAI DESAI 25,000 23.80
2010-08-17 S JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 25,500 23.80
2010-08-16 S ARVIND KASHMIRILAL PUNJABI 25,555 25.05
2010-08-12 B ASHISH JASHWANTBHAI DESAI 35,000 27.70
2010-08-06 S PATHIK NAYANBHAI SHAH 28,178 33.90
2010-08-05 S DHAVAL AMRISH SHAH 33,816 37.65
2010-08-04 S ROOPA SHRENIK SHAH 28,211 41.80
2010-08-03 S DHIRENDRA GIRISH CHAKRAVARTY 105,031 46.40
2010-08-02 S AJAY ROONGTA 54,000 59.25
2010-08-02 S SHRENI SHARES PRIVATE LTD 29,485 58.83
2010-08-02 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 28,882 61.98
2010-07-30 B DHIRENDRA GIRISH CHAKRAVARTY 31,775 74.36
2010-07-30 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 32,187 73.56
2010-07-30 S DHIRENDRA GIRISH CHAKRAVARTY 29,360 74.01
2010-07-30 S J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 30,490 74.49
2010-07-30 B SATGURU CAPITAL AND FINANCE PVT LTD 25,014 73.58
2010-07-29 S ELESH HASMUKHLAL SANGHAVI 47,248 77.81
2010-07-29 B SHRENI SHARES PRIVATE LTD 29,643 76.89
2010-07-28 B ANURAG VIKRAM SINGH 64,416 77.08
2010-07-27 S TEKCHAND HARISH DUA 50,000 77.79
2010-07-27 S AARP ORGANISORS PRIVATE LIMITED 25,293 78.26
2010-07-27 S MENA NARAN VELJIBHAI 36,138 76.52
2010-07-27 B MENA NARAN VELJIBHAI 76,138 77.82
2010-07-26 B AARP ORGANISORS PRIVATE LIMITED 30,475 78.92
2010-07-26 B DHIRENDRA GIRISH CHAKRAVARTY 28,823 78.50
2010-07-23 S RAJNI RADHESHYAM PUNJABI 30,400 82.79
2010-07-23 S AARP ORGANISORS PRIVATE LIMITED 28,900 82.60
2010-07-23 B AARP ORGANISORS PRIVATE LIMITED 31,870 82.11
2010-07-23 B ELESH HASMUKHLAL SANGHAVI 49,196 82.72
2010-07-22 S ELESH HASMUKHLAL SANGHAVI 46,800 83.25
2010-07-22 B HITESH KANABHAI BHUTIYA 26,650 83.13
2010-07-22 B ASHOK NARPATSINGH DHARIWAL 25,000 83.20
2010-07-22 B AARP ORGANISORS PRIVATE LIMITED 39,813 82.70
2010-07-21 S EKTA SUJAL PATEL 25,000 78.82
2010-07-21 B DHIRENDRA GIRISH CHAKRAVARTY 64,025 78.88
2010-07-21 S PRABODH ARTHA SANCHAY PRIVATE LIMITED 45,000 78.14
2010-07-20 S SUMAN GUPTA 26,049 78.55
2010-07-20 S DHIRENDRA GIRISH CHAKRAVARTY 73,658 78.32
2010-07-20 B EKTA SUJAL PATEL 25,000 78.53
2010-07-20 B PANKAJ B KOTECHA HUF 27,000 78.30
2010-07-20 B SUMAN GUPTA 26,049 77.54
2010-07-16 S MADHUSUDAN SARDA HUF 40,021 78.95
2010-07-16 B ELESH HASMUKHLAL SANGHAVI 46,250 79.14
2010-07-16 B JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 32,619 78.80
2010-07-15 S NIRAV J SHAH (HUF) 29,258 79.92
2010-07-15 S ELESH HASMUKHLAL SANGHAVI 49,450 79.90
2010-07-15 B PRABODH ARTHA SANCHAY PRIVATE LIMITED 40,000 79.87
2010-07-14 B MADHUSUDAN SARDA HUF 42,000 80.45
2010-07-14 S HITESH KANABHAI BHUTIYA 31,314 80.49
2010-07-12 S EKTA SUJAL PATEL 43,531 81.56
2010-07-12 S RAMESH TRIBHUVANBHAI VALA 37,438 81.23
2010-07-12 B PAHADSINH DOLATSINH SISODIYA 40,000 80.80
2010-07-09 B JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 40,219 82.58
2010-07-09 B ELESH HASMUKHLAL SANGHAVI 50,000 82.46
2010-07-09 S JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 40,219 82.41
2010-07-07 B EKTA SUJAL PATEL 50,000 83.17
2010-07-02 B ARVIND KASHMIRILAL PUNJABI 30,625 84.15
2010-07-02 B RAMESH TRIBHUVANBHAI VALA 40,000 85.35
2010-06-30 S ARVIND KASHMIRILAL PUNJABI 43,000 84.29
2010-06-29 S JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 32,629 79.84
2010-06-29 B JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 32,629 78.03
2010-06-28 S AMBIKA SHYAM SHUKLA 30,000 79.40
2010-06-28 S PANKAJ B KOTECHA HUF 40,000 79.85
2010-06-28 B DHIRENDRA GIRISH CHAKRAVARTY 99,500 79.46
2010-06-25 S FALGUNIBEN MAHAVIRBHAI GOHIL 30,476 80.71
2010-06-25 S TEKCHAND HARISH DUA 85,000 79.83
2010-06-25 B HITESH KANABHAI BHUTIYA 26,001 80.10
2010-06-24 S BHAVESH SHANTILAL TRIVEDI 25,700 82.65
2010-06-22 B OMPARKASH GUPTA 29,330 84.00
2010-06-22 S OMPARKASH GUPTA 29,330 83.87
2010-06-22 B BHAVESH SHANTILAL TRIVEDI 25,700 84.61
2010-06-18 B PANKAJ B KOTECHA HUF 25,000 82.50
2010-06-17 B FORTUNE INVESTMENT TRADING A/C 30,000 83.17
2010-06-15 S PANKAJ B KOTECHA HUF 36,500 85.49
2010-06-14 S TEKCHAND HARISH DUA 50,000 83.96
2010-06-10 S KARAN DIPAKBHAI SHAH 26,000 83.18
2010-06-10 B JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 26,010 83.71
2010-06-09 S JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 27,623 83.85
2010-06-09 B KARAN DIPAKBHAI SHAH 25,570 83.06
2010-06-09 S VIJAY VELJIBHAI PADHARIA 28,850 84.28
2010-06-09 B JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 27,623 84.03
2010-06-08 B PANKAJ B KOTECHA HUF 58,000 84.25
2010-06-07 B TEKCHAND HARISH DUA 50,000 82.90
2010-06-04 S PANKAJ BABULAL KOTECHA 50,000 83.84
2010-06-04 S PRANALI COMMODITIES PVT.LTD 30,000 83.04
2010-06-02 S SHALLY PRAVINKUMAR JAIN 35,000 83.05
2010-06-02 B SANTOSH ABHAYRAJ SHUKLA 25,000 83.05
2010-06-01 S AMBIKA SHYAM SHUKLA 50,000 82.45
2010-06-01 S JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 90,502 82.67
2010-06-01 S J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 25,765 82.37
2010-06-01 B JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 90,502 82.45
2010-06-01 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 27,593 82.11
2010-06-01 B DARI TEJAS K 33,001 82.71
2010-06-01 B ARVIND KASHMIRILAL PUNJABI 56,500 82.94
2010-05-31 S ARVIND KASHMIRILAL PUNJABI 43,000 81.33
2010-05-31 S J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 25,773 81.26
2010-05-31 B PANKAJ BABULAL KOTECHA 26,559 81.47
2010-05-31 B YUMA FINANCIAL SERVICES PVT LIMITED 36,253 81.50
2010-05-28 S PANKAJBABULAL KOTECHA 40,000 78.75
2010-05-27 S JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 40,008 73.69
2010-05-27 B TEKCHANDHARISH DUA 25,000 74.00
2010-05-27 S PRANALI COMMODITIES PVT.LTD 30,000 78.63
2010-05-27 B JYOTIBEN OMPRAKASH PUNJABI 40,008 74.20
2010-05-27 B SARDA MADHUSUDAN NARAYANLAL 25,000 74.30
2010-05-26 S AVANIKAUSHIK KANAKIA 25,000 70.46
2010-05-26 S SANTOSH ABHAYRAJ SHUKLA 47,497 70.50
2010-05-26 S FALGUNIBENMAHAVIR BHAI GOHIL 30,800 72.65
2010-05-26 B TEKCHAND HARISHDUA 110,000 70.26
2010-05-26 B FALGUNIBENMAHAVIR BHAI GOHIL 67,000 72.40
2010-05-24 B PANKAJBABULAL KOTECHA 50,000 71.00
2010-05-21 S PANKAJ BABULAL KOTECHA 61,000 68.89
2010-05-21 B BHUTIYA HITESH KANABHAI 27,000 68.56
2010-05-19 S RESHMA NAYANKUMAR SHAH 33,695 65.49
2010-05-19 B NIRAV J SHAH (HUF) 40,000 64.32
2010-05-19 S PRANALI COMMODITIES PVT.LTD 25,000 63.90
2010-05-19 B SHRENI SHARES PRIVATE LTD 29,279 63.50
2010-05-17 S DIPAL DEVENDRAKUMAR SHAH 55,001 61.25
2010-05-17 B BABULAL KOTECHA PANKAJ 60,000 61.35
2010-05-14 S FALGUNIBEN MAHAVIRBHAI GOHIL 31,700 62.58
2010-05-13 B FALGUNIBEN MAHAVIRBHAI GOHIL 31,700 64.41
2010-05-12 B BABULAL KOTECHA PANKAJ 25,000 64.04
2010-05-12 S RAJNIKANT RAMANBHAI JADAV 41,226 63.73
2010-05-12 S SONI RADHEYMOHAN AGARWAL 25,000 64.10
2010-05-12 B NAVPAD TRADING COMPANY 25,000 63.70
2010-05-12 B SONI RADHEYMOHAN AGARWAL 25,000 64.00
2010-05-11 S ASHOK KUMAR BILGAIYAN 66,344 65.47
2010-05-11 S J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 37,391 65.59
2010-05-11 B DARI TEJAS K 29,900 64.94
2010-05-11 B YUMA FINANCIAL SERVICES PVT LIMITED 39,297 65.03
2010-05-11 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 37,391 65.10
2010-05-11 B ASHOK KUMAR BILGAIYAN 66,344 65.63
2010-05-06 B YUMA FINANCIAL SERVICES PVT LIMITED 50,000 66.85
2010-05-05 S ARVIND KASHMIRILAL PUNJABI 47,400 65.79
2010-05-04 S KARAN DIPAKBHAI SHAH 33,840 67.13
2010-05-04 S SUDHA ARVIND PUNJABI 34,975 68.32
2010-05-04 B KARAN DIPAKBHAI SHAH 33,840 68.16
2010-05-04 B ARVIND KASHMIRILAL PUNJABI 29,000 68.30
2010-04-30 S SHALLY PRAVINKUMAR JAIN 50,000 70.36
2010-04-30 S DIPAL DEVENDRA SHAH 30,000 69.95
2010-04-30 S VIJAY VELJIBHAI PADHARIA 25,000 70.22
2010-04-30 S PRANALI COMMODITIES PVT.LTD 25,464 70.03
2010-04-30 B DIPAL DEVENDRAKUMAR SHAH 43,400 70.19
2010-04-29 S ABHAY DATTATRAY JAVLEKAR 30,000 70.83
2010-04-28 S PRAVINKUMAR SHRIPAL JAIN 26,400 73.11
2010-04-28 S DIPAL DEVENDRAKUMAR SHAH 30,000 70.75
2010-04-28 B ABHAY DATTATRAY JAVLEKAR 30,000 72.26
2010-04-28 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 30,426 70.68
2010-04-28 S RAJNI RADHESHYAM PUNJABI 28,500 71.08
2010-04-28 S J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 28,214 71.23
2010-04-28 B DIPAL DEVENDRAKUMAR SHAH 30,000 72.48
2010-04-28 B AARP ORGANISORS PRIVATE LIMITED 25,551 72.83
2010-04-27 S DIPAL DEVENDRAKUMAR SHAH 26,489 73.78
2010-04-27 S SHASHIKUMAR KHERIA 30,000 73.43
2010-04-27 S SANTOSH ABHAYRAJ SHUKLA 35,000 73.90
2010-04-27 B DIPAL DEVENDRAKUMAR SHAH 41,489 73.93
2010-04-27 B DIPAL DEVENDRA SHAH 30,000 73.59
2010-04-26 S PRAVINKUMAR SHRIPAL JAIN 30,000 74.34
2010-04-26 S HEMANT RAJENDRABHAI SHAH 25,000 74.38
2010-04-26 S AARP ORGANISORS PRIVATE LIMITED 25,000 74.65
2010-04-26 S PRANALI COMMODITIES PVT.LTD 71,170 74.93
2010-04-26 B HEMANT RAJENDRABHAI SHAH 25,000 74.97
2010-04-26 B AARP ORGANISORS PRIVATE LIMITED 25,000 74.40
2010-04-26 B PRANALI COMMODITIES PVT.LTD 121,170 75.01
2010-04-23 S PRAVINKUMAR SHRIPAL JAIN 25,000 74.63
2010-04-23 S FALGUNIBENMAHAVIR BHAIGOHIL 30,000 74.38
2010-04-22 B BHUTIYA HITESH KANABHAI 29,010 73.30
2010-04-22 S BHUTIYA HITESH KANABHAI 30,000 70.08
2010-04-21 S S N INVESTMENT 25,000 69.44
2010-04-20 B AMRUT SECURITIES LTD. 38,046 69.88
2010-04-16 B AVANIKAUSHIK KANAKIA 25,000 68.74
2010-04-15 B RADHESHYAM RAJNI PUNJABI 29,000 69.04
2010-04-15 B BHUTIYA HITESH KANABHAI 50,000 68.50
2010-04-13 S PATHIK NAYANBHAI SHAH 31,205 68.00
2010-04-13 B S N INVESTMENT 30,505 68.33
2010-04-13 B PRANALI COMMODITIES PVT.LTD 25,000 68.00
2010-04-12 S VIJAYKUMAR KASHMIRILAL PUNJABI 34,429 69.37
2010-04-12 B FALGUNI BEN MAHAVIRBHAI GOHIL 42,850 69.16
2010-04-12 S GVRS SECURITIES PRIVATE LIMITED 45,000 69.00
2010-04-12 S GAGANOM PRAKASH ARORA 28,800 68.98
2010-04-09 B ROOPA SHRENIK SHAH 29,000 68.63
2010-04-09 B BHUTIYA HITESH KANABHAI 29,000 68.67
2010-04-09 S ABHAY DATTATRAY JAVLEKAR 40,000 68.67
2010-04-08 S AMBIKA SHYAM SHUKLA 40,000 67.70
2010-04-08 S HIRENKIRIT GANDHI 40,000 67.68
2010-04-08 B ABHAY DATTATRAY JAVLEKAR 40,000 67.69
2010-04-08 B FALGUNIBEN MAHAVIRBHAI GOHIL 49,300 67.90
2010-04-07 S HIREN KIRIT GANDHI 49,000 68.35
2010-04-07 B SANTOSH ABHAYRAJ SHUKLA 51,900 68.36
2010-04-05 S DEVJIBHAI PREMJIBHAI MAKWANA 40,000 68.90
2010-04-05 B S N INVESTMENT 27,480 68.69
2010-04-05 S FALGUNIBEN MAHAVIRBHAI GOHIL 30,000 68.50
2010-04-05 B ABHAY DATTATRAY JAVLEKAR 48,715 68.86
2010-04-01 S PRAKASH CHANDRA SHETH 25,000 68.45
2010-04-01 S S N INVESTMENT 39,273 67.40
2010-04-01 B GAGAN O. ARORA 33,000 67.75
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!