Home  »  Company  »  PVV Infra Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Union Budget 2017-18
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for PVV Infra Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 23rd 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2017-01-20 B K VENKATESWARLU 42,862 13.51
2017-01-20 S K VENKATESWARLU 71,627 13.33
2017-01-19 B K VENKATESWARLU 26,630 12.77
2017-01-19 S K VENKATESWARLU 22,867 12.55
2017-01-19 B PINDI RAVI KUMAR 26,000 12.63
2017-01-18 S SKA SALES PRIVATE LIMITED 50,000 12.10
2017-01-18 B K VENKATESWARLU 54,520 12.14
2017-01-18 S K VENKATESWARLU 10,081 12.10
2017-01-09 B SKA SALES PRIVATE LIMITED 100,000 11.52
2017-01-09 S SKA SALES PRIVATE LIMITED 20,000 12.75
2017-01-09 B K VENKATESWARLU 55,009 13.60
2017-01-09 S K VENKATESWARLU 40,432 13.47
2017-01-09 S RAMESH SAWALRAM SARAOGI 245,000 11.78
2017-01-09 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 50,020 11.52
2017-01-09 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 38,050 12.66
2017-01-06 B K VENKATESWARLU 77,214 14.31
2017-01-06 S K VENKATESWARLU 72,393 14.24
2017-01-05 B K VENKATESWARLU 53,502 12.43
2017-01-05 S K VENKATESWARLU 111,582 12.38
2017-01-05 B PADMA VIVEK KOCHAR 45,000 12.08
2017-01-04 B ASHWIN JAMNUDAS MERCHANT 31,000 15.97
2017-01-04 S ASHWIN JAMNUDAS MERCHANT 19,535 14.63
2017-01-04 B K VENKATESWARLU 154,615 14.60
2017-01-04 S K VENKATESWARLU 142,039 14.52
2017-01-04 B ABBAS NAZIRBHAI VALIKARIMWALA 50,000 10.75
2017-01-04 S ABBAS NAZIRBHAI VALIKARIMWALA 50,000 11.35
2017-01-04 S PRIYA RAMESH SARAOGI 245,000 13.04
2017-01-04 B NAVEEN GUPTA 26,844 12.98
2017-01-04 S NAVEEN GUPTA 26,844 13.10
2017-01-03 B K VENKATESWARLU 31,807 13.28
2017-01-03 S K VENKATESWARLU 59,430 13.21
2017-01-02 S BALAKRISHNA GULLAPALLI 57,557 12.57
2017-01-02 B K VENKATESWARLU 192,935 12.67
2017-01-02 S K VENKATESWARLU 138,608 12.58
2017-01-02 S VEMPARALA SRI PUSHPA 56,211 12.76
2017-01-02 B ALIASGAR MANSURBHAI BODELIWALA 32,000 12.65
2016-12-30 B K VENKATESWARLU 30,820 11.44
2016-12-30 S K VENKATESWARLU 71,955 11.27
2016-12-28 S K VENKATESWARLU 30,000 8.70
2016-12-27 S SARAT BABU THOTAKURA 30,000 8.48
2016-12-26 B K VENKATESWARLU 10 10.00
2016-12-26 S K VENKATESWARLU 26,618 10.36
2016-12-26 B VEERAVENKATA SATYANARAYANA PIN 28,200 10.36
2016-12-22 S RAJESH H SHARMA HUF 40,000 8.58
2016-12-22 B K VENKATESWARLU 26,968 9.32
2016-12-20 B K VENKATESWARLU 31,983 10.00
2016-12-20 S K VENKATESWARLU 316 10.00
2016-12-20 B KSEMA FINSECURE CONSULTANTS LIMITED 31,656 9.00
2016-12-20 S KSEMA FINSECURE CONSULTANTS LIMITED 31,656 9.01
2016-12-20 S VIVID FINANCE & HOLDINGS PVT LTD 35,000 9.01
2016-12-08 B K VENKATESWARLU 6,466 10.57
2016-12-08 S K VENKATESWARLU 32,661 10.89
2016-11-28 B VEMPARALA SRI PUSHPA 33,687 10.01
2016-11-28 S K VENKATESWARLU 57,137 10.09
2016-10-17 B K VENKATESWARLU 32,219 10.04
2016-10-17 S K VENKATESWARLU 12,240 10.11
2016-05-16 B VEMPARALA SRI PUSHPA 27,290 9.94
2016-05-16 S VEMPARALA SRI PUSHPA 7,450 10.00
2016-05-04 B VEMPARALA SRI PUSHPA 17,545 9.49
2016-05-04 S VEMPARALA SRI PUSHPA 62,739 9.63
2016-05-04 S K VENKATESWARLU 26,750 9.45
2016-05-04 B ANKIT AJEY BAVISHI 40,000 9.65
2016-05-03 S K VENKATESWARLU 32,250 9.44
2016-04-26 B VEMPARALA SRI PUSHPA 50,180 9.92
2016-04-26 S VEMPARALA SRI PUSHPA 13,814 10.00
2016-04-26 B CHARLY XAVIER 5,000 10.09
2016-04-26 S CHARLY XAVIER 35,681 9.90
2016-04-26 B K VENKATESWARLU 59,000 10.00
2016-04-25 B VEMPARALA SRI PUSHPA 17,365 9.57
2016-04-25 S VEMPARALA SRI PUSHPA 41,300 9.67
2016-04-12 B VEMPARALA SRI PUSHPA 28,653 8.02
2016-04-12 S VEMPARALA SRI PUSHPA 23,301 8.30
2016-03-23 B CHARLY XAVIER 53,030 6.76
2016-03-23 B VEMPARALA SRI PUSHPA 1,500 6.93
2016-03-23 S VEMPARALA SRI PUSHPA 40,880 6.70
2016-01-18 S VASANT KIRTILAL SHAH 25,100 8.78
2016-01-13 S VENKATESWARLU KONDRA GUNTA 37,000 8.79
2016-01-13 B UNNATI INVESTMENT 40,000 8.71
2016-01-08 B RAMESH CHANDRA VALLURI 50,000 8.29
2016-01-04 B VEMPARALA SRI PUSHPA 51,070 7.63
2016-01-04 S VEMPARALA SRI PUSHPA 28,476 7.71
2016-01-04 S MEDITERREAN SOFTWARE PRIVATE LIMITED 41,000 7.63
2016-01-04 B MILLENNIUM STOCK BROKING PVT LTD 30,000 7.71
2015-12-31 S VEMPARALA SRI PUSHPA 25,378 7.53
2015-12-30 S K VENKATESWARLU 26,860 7.34
2015-12-15 B MODY FINCAP PVT LTD 28,068 8.34
2015-12-15 S MODY FINCAP PVT LTD 884 7.95
2015-12-10 B VASANT KIRTILAL SHAH 50,000 8.00
2015-11-26 B VEMPARALA SRI PUSHPA 25,130 9.02
2015-11-26 S VEMPARALA SRI PUSHPA 20,000 8.40
2015-11-24 B NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA 52,038 8.93
2015-11-24 S NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA 52,038 8.86
2015-11-19 B VEMPARALA SRI PUSHPA 22,395 9.22
2015-11-19 S VEMPARALA SRI PUSHPA 34,289 8.85
2015-11-18 B VEMPARALA SRI PUSHPA 32,035 9.25
2015-11-18 S VEMPARALA SRI PUSHPA 38,000 8.64
2015-11-17 B ARVIND SHANTILAL SHAH 64,179 8.68
2015-11-17 S LAKSHMI JANAMANCHI 100,000 8.71
2015-11-17 B VEMPARALA SRI PUSHPA 52,870 8.73
2015-11-17 S VEMPARALA SRI PUSHPA 15,450 8.57
2015-11-16 B VEMPARALA SRI PUSHPA 40,374 8.41
2015-11-16 S KHUSHBOO SIDDHARTH NAHAR 30,830 8.25
2015-10-08 S SPARKLINE MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED 63,521 7.86
2015-10-08 B VIRAL DINESH SHAH 44,472 8.10
2015-10-08 S VIRAL DINESH SHAH 44,472 8.40
2015-09-18 B GRACEUNITED DEVELOPERS PVT.LTD. 817 8.90
2015-09-18 S GRACEUNITED DEVELOPERS PVT.LTD. 45,817 8.43
2015-08-10 B RAJENDRA DALPATBHAI ACHARYA 85,000 13.70
2015-08-10 S RAJENDRA DALPATBHAI ACHARYA 1,000 14.60
2015-08-10 S INFINITY COMTRADE PRIVATE LIMITED 85,611 13.70
2015-06-26 S SHIVAJIRAO S JONDHALE 25,500 10.70
2015-06-24 S BHANDARI VIJAYKUMAR SARDARILAL HUF 45,000 9.64
2015-06-10 B SPARKLINE MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED 39,000 14.47
2015-04-23 S ATULKUMAR HARILAL RATHOD 27,994 17.60
2015-04-22 S ABHIJIT ASHOK GADGIL 28,940 18.47
2015-04-22 B GRACEUNITED DEVELOPERS PVT.LTD. 30,000 19.08
2015-04-20 S BIMALADEVI GOVINDPRAKASH GUPTA 27,759 22.10
2015-04-20 B SPARKLINE MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED 30,000 22.07
2015-04-15 B JYOTISH KISHANLAL HARIYANI 30,000 25.15
2015-04-15 B SPARKLINE MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED 50,000 25.63
2015-04-08 S SANGEETA CHAWALLA 55,811 25.79
2015-04-08 B ATULKUMAR HARILAL RATHOD 38,044 25.95
2015-03-31 S BIMALADEVI GOVINDPRAKASH GUPTA 70,000 20.90
2015-03-31 B SPARKLINE MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED 30,100 21.75
2015-03-31 B GRACEUNITED DEVELOPERS PVT.LTD. 74,000 20.89
2015-03-31 S GRACEUNITED DEVELOPERS PVT.LTD. 6,000 21.26
2015-03-20 S RADHU DEVELOPERS PVT LTD. 35,000 20.93
2015-03-20 B SUNIL KUMAR GUPTA HUF 37,000 20.92
2015-03-17 B GRACEUNITED REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 47,601 24.24
2015-03-17 S GRACEUNITED REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 47,601 23.67
2015-03-17 S RADHU DEVELOPERS PVT LTD. 80,600 22.04
2015-03-17 B SUNIL KUMAR GUPTA 80,976 22.03
2015-03-17 B SHANKER LAL ROOP NARAIN 40,000 22.50
2015-03-12 B SPARKLINE MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED 30,000 24.25
2015-03-12 B GRACEUNITED DEVELOPERS PVT.LTD. 27,010 25.15
2015-03-12 S GRACEUNITED DEVELOPERS PVT.LTD. 27,010 22.33
2015-03-12 B GRACEUNITED REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 45,070 25.29
2015-03-12 S GRACEUNITED REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 45,070 24.72
2015-03-10 B GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 25,600 25.77
2015-03-10 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 15,600 24.05
2015-03-10 S K VENKATESWARLU 28,500 25.36
2015-02-26 B GRACEUNITED DEVELOPERS PVT.LTD. 51,010 29.69
2015-02-26 S GRACEUNITED DEVELOPERS PVT.LTD. 43,010 27.69
2015-02-26 B GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 24,000 26.96
2015-02-26 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 26,900 25.95
2015-02-20 B GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 11,969 29.39
2015-02-20 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 31,499 29.03
2015-02-19 B INFINITY COMTRADE PRIVATE LIMITED 29,211 29.48
2015-02-19 S JAYABEN R ACHARYA 29,211 29.48
2015-02-13 S NAVNEETKAUR GURMEETSINGH VIRK 30,378 30.27
2015-02-13 B GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 49,760 30.74
2015-02-13 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 12,760 30.00
2015-02-12 S SRINIVASU APPALA 67,500 31.66
2015-02-05 B MANISH TATIWALA 50,000 31.00
2015-02-05 S SRINIVASU APPALA 55,000 31.10
2015-02-03 S SRINIVASU APPALA 56,140 33.15
2015-02-03 B NAVNEETKAUR GURMEETSINGH VIRK 29,500 33.11
2015-02-03 B K VENKATESWARLU 29,500 33.15
2015-02-02 S SACHIN KUMAR BHANSALI 40,000 32.77
2015-02-02 B KSEMA FINSECURE CONSULTANTS LIMITED 30,000 33.55
2015-01-30 S SRINIVASU APPALA 32,500 30.70
2014-12-10 S MANISH RAMESHBHAI VYAS 39,500 37.77
2014-12-10 B DAINIK PROPERTIES PVT LTD 30,760 37.59
2014-12-10 S DAINIK PROPERTIES PVT LTD 30,660 37.49
2014-12-10 B RADHU DEVELOPERS PVT LTD. 33,457 37.30
2014-12-04 S SRINIVASU APPALA 30,000 36.22
2014-12-04 B AANTARTISOFTWAREPVTLTD 32,000 36.21
2014-12-04 S AANTARTISOFTWAREPVTLTD 32,000 35.96
2014-12-03 S SRINIVASU APPALA 42,000 36.66
2014-11-27 B VINAP AVINASH JAIN 28,000 36.35
2014-11-27 S AVINASH TIKAMCHAND JAIN 28,000 36.35
2014-11-24 S MANISH RAMESHBHAI VYAS 117,107 37.66
2014-11-24 B RAJESH H SHARMA HUF 90,000 37.66
2014-11-14 S MANISH RAMESHBHAI VYAS 56,800 28.36
2014-11-14 B TWISHAL NIMISH AJMERA 50,000 28.36
2014-11-11 S CENTURY FINVEST PVT LTD 29,595 26.21
2014-11-05 S AVINASH T JAIN HUF 41,000 26.10
2014-11-05 B AVINASH TIKAMCHAND JAIN 41,000 26.10
2014-10-29 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 28,094 29.88
2014-10-23 S ABHIJIT ASHOK GADGIL 31,060 34.68
2014-10-23 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 27,318 36.39
2014-10-21 B GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 91,944 36.94
2014-10-21 S LAKSHMI JANAMANCHI 50,000 37.01
2014-10-21 S SIVARAMAKRISHNA MOHAN BABU SARASWATHULA 30,000 36.87
2014-10-10 S MANISH RAMESHBHAI VYAS 30,000 37.05
2014-10-07 S VINAP AVINASH JAIN 30,000 35.35
2014-10-07 B AVINASH T JAIN HUF 33,000 35.23
2014-09-18 S SIVARAMAKRISHNA MOHAN BABU SARASWATHULA 42,500 35.00
2014-09-18 B SANJAY KUMAR 50,000 35.09
2014-09-18 S JAYESH KESHAVJI VORA 25,532 33.96
2014-09-17 B BHANDARI VIJAYKUMAR SARDARILAL HUF 50,000 35.41
2014-09-17 S SIVARAMAKRISHNA MOHAN BABU SARASWATHULA 50,000 35.40
2014-09-17 B S. K. INVESTMENTS 50,000 35.40
2014-09-16 B VINAP AVINASH JAIN 30,000 35.00
2014-09-16 S AVINASH TIKAMCHAND JAIN 30,000 35.00
2014-09-03 S VINAP AVINASH JAIN 28,000 37.00
2014-09-03 B AVINASH TIKAMCHAND JAIN 28,000 37.00
2014-09-01 B MANISH RAMESHBHAI VYAS 44,150 35.72
2014-08-22 B VINAP AVINASH JAIN 28,000 36.75
2014-08-22 S AVINASH TIKAMCHAND JAIN 28,000 36.75
2014-08-22 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 64,000 36.48
2014-08-21 S K VENKATESWARLU 38,700 33.50
2014-08-21 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 86,000 33.60
2014-08-21 B RAMESH SAWALRAM SARAOGI 245,000 33.50
2014-08-21 S PINNAMANENI HOLDINGS PRIVATE LIMITED 26,450 33.50
2014-08-21 S PINNAMANENI ESTATES PRIVATE LIMITED 34,395 33.50
2014-08-21 S PARAMDHAMAIAH PINNAMANENI 36,470 33.50
2014-08-21 S VEMPARALA SRI PUSHPA 25,500 33.50
2014-08-13 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 29,475 33.03
2014-08-12 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 90,525 33.04
2014-08-12 B NIRAV P KHOKHANI 30,000 32.75
2014-08-12 B RASIKLAL S SHETH 26,500 33.40
2014-08-11 S VINAP AVINASH JAIN 32,000 32.55
2014-08-11 B AVINASH TIKAMCHAND JAIN 32,000 32.55
2014-08-06 B CHIRAG RAMANLAL DARJI 52,420 32.97
2014-08-06 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 70,400 32.97
2014-08-04 B MANISH RAMESHBHAI VYAS 50,101 33.00
2014-08-04 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 50,399 32.99
2014-07-30 B VINAP AVINASH JAIN 31,000 33.75
2014-07-30 S AVINASH TIKAMCHAND JAIN 31,000 33.75
2014-07-24 B CHIRAG RAMANLAL DARJI 56,500 32.92
2014-07-24 S K VENKATESWARLU 53,800 32.92
2014-07-18 S K VENKATESWARLU 27,500 39.25
2014-07-17 S VINAP AVINASH JAIN 27,400 38.65
2014-07-17 B AVINASH TIKAMCHAND JAIN 27,000 38.65
2014-07-11 B B K SHAH CO 32,000 39.40
2014-07-07 S AVINASH T JAIN HUF 25,511 47.00
2014-07-02 S RUBINA IT SOLUTIONS PVT LTD 44,000 47.00
2014-07-02 B B K SHAH CO 44,000 47.00
2014-07-01 B DEEPALBEN CHETANBHAI THAKKAR 49,450 43.55
2014-07-01 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 82,000 43.67
2014-06-27 S VINAP AVINASH JAIN 29,000 42.02
2014-06-27 B AVINASH T JAIN HUF 29,000 42.02
2014-06-25 B CHARANJIT ADVANI 30,000 39.75
2014-06-25 S JHANSI SANIVARAPU 45,000 39.75
2014-06-24 S RAHUL SHAH 26,575 37.88
2014-06-19 B SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 45,000 33.50
2014-06-19 S JHANSI SANIVARAPU 75,000 32.90
2014-06-19 B SACHIN KUMAR BHANSALI 50,000 32.00
2014-06-17 S PINNAMANENI SANDHYA 25,575 30.98
2014-06-11 B AVINASH T JAIN HUF 40,000 33.75
2014-06-11 S AVINASH TIKAMCHAND JAIN 40,000 33.75
2014-06-06 B BIMALADEVI GOVINDPRAKASH GUPTA 50,001 29.20
2014-06-04 B BIMALADEVI GOVINDPRAKASH GUPTA 50,000 26.51
2014-06-03 B BIMALADEVI GOVINDPRAKASH GUPTA 60,000 25.64
2014-06-03 S ARVIND MOONKA 25,700 25.05
2014-06-02 B RAHUL SHAH 28,750 26.26
2014-05-30 B MOHIT RAMESHCHANDRA KHANNA 30,000 25.82
2014-05-28 S VINAP AVINASH JAIN 28,000 23.75
2014-05-28 B AVINASH TIKAMCHAND JAIN 28,000 23.75
2014-05-27 S VINAP AVINASH JAIN 30,000 22.95
2014-05-27 B AVINASH TIKAMCHAND JAIN 30,000 22.95
2014-05-27 B PRIYA RAMESH SARAOGI 215,000 22.93
2014-05-26 S GKML SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 53,405 21.78
2014-05-26 B PRIYA RAMESH SARAOGI 30,000 21.94
2014-05-20 B VINAP AVINASH JAIN 62,500 21.56
2014-05-20 S AVINASH TIKAMCHAND JAIN 62,500 21.56
2014-05-14 S K VENKATESWARLU 32,000 19.64
2014-05-12 S K VENKATESWARLU 37,850 19.28
2014-05-12 B PINNAMANENI HOLDINGS PRIVATE LIMITED 27,665 19.54
2014-05-08 S VINAP AVINASH JAIN 84,496 16.30
2014-05-08 B AVINASH TIKAMCHAND JAIN 81,950 16.30
2014-05-08 B ANIL GOYAL 30,000 16.30
2014-04-28 B VINAP AVINASH JAIN 69,000 20.95
2014-04-28 S AVINASH T JAIN HUF 69,000 20.95
2014-04-25 B ANIL GOYAL 35,000 20.37
2014-04-16 B PINNAMANENI HOLDINGS PRIVATE LIMITED 39,200 21.80
2014-04-15 S VINAP AVINASH JAIN 65,000 21.71
2014-04-15 B AVINASH T JAIN HUF 65,000 21.71
2014-04-11 S AANTARTISOFTWAREPVTLTD 30,080 22.59
2014-04-10 S AANTARTISOFTWAREPVTLTD 30,898 22.52
2014-04-09 S K VENKATESWARLU 28,875 22.77
2014-04-02 B VINAP AVINASH JAIN 65,000 21.54
2014-04-02 S AVINASH T JAIN HUF 65,000 21.54
2014-03-27 B ARVIND MOONKA 29,119 19.93
2014-03-20 S VINAP AVINASH JAIN 45,000 24.95
2014-03-20 B AVINASH T JAIN HUF 30,000 25.00
2014-03-19 S VINAP AVINASH JAIN 60,000 26.06
2014-03-19 B AVINASH T JAIN HUF 45,000 26.09
2014-03-19 B AJAY NATHWANI 26,000 26.34
2014-03-19 S K VENKATESWARLU 31,860 26.27
2014-03-18 B AJAY NATHWANI 40,000 26.99
2014-03-18 S AANTARTISOFTWAREPVTLTD 37,086 26.92
2014-03-14 S PINNAMANENI SANDHYA 41,550 27.88
2014-03-06 B VINAP AVINASH JAIN 50,000 25.00
2014-03-06 B ANIL GOYAL 30,000 25.00
2014-03-06 S AANTARTISOFTWAREPVTLTD 27,215 25.03
2014-03-06 S K VENKATESWARLU 40,635 25.00
2014-03-03 B VINAP AVINASH JAIN 74,996 24.70
2014-03-03 S AVINASH TIKAMCHAND JAIN 40,000 24.72
2014-02-26 S BABJI GADDE 32,480 23.81
2014-02-21 B PINNAMANENI SANDHYA 33,000 26.17
2014-02-20 B AVINASH TIKAMCHAND JAIN 40,000 27.20
2014-02-20 S K VENKATESWARLU 103,855 27.02
2014-01-29 B PHLP COMPUTER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 26,000 27.99
2014-01-02 S DECOROMSOFTWARE PVT LTD 26,900 30.02
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!