Home  »  Company  »  Sapan Chemicals Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Sapan Chemicals Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Aug 22nd 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
Jul 23, 2012 S JESNAR 66,000 1.43
Jun 22, 2012 B JESNAR 75,000 3.10
Jun 22, 2012 S ASHOKKUMAR KISHANLAL RANKA 74,404 3.10
Apr 13, 2012 B ARUN MANDAVIYA 1,28,000 4.99
Apr 13, 2012 S MONEY MANAGERS 1,28,000 4.99
Mar 06, 2012 B CHIRAG DINESHKUMAR SHAH 50,000 4.74
Sep 27, 2011 B RITESH MAHESHKUMAR SHAH 47,399 4.47
Sep 27, 2011 S SUGNYA JAYESH KUWADIA 40,000 4.48
Oct 01, 2010 B NILESH KRUSHNA PALANDE 44,000 7.34
Sep 17, 2010 S PRAVIN KUMAR JAIN 40,000 5.09
Apr 13, 2010 B ABHIJAI INVESTMENT 40,600 8.22
Apr 12, 2010 B SUGNYA JAYESH KUWADIA 40,000 7.68
Apr 12, 2010 S JAYESHKUWADIA 40,000 7.68
Apr 08, 2010 B BASANTLAXMANLAL DAMANI 45,000 8.30
Apr 05, 2010 S NILESH KRUSHNA PALANDE 51,000 8.15
Mar 23, 2010 S ABHIJAI INVESTMENT 2,00,000 6.33
Mar 22, 2010 S A AND U COMPANY 50,000 6.03
Mar 19, 2010 B SAGAR BHALLA HUF 50,000 5.75
Mar 19, 2010 S NILESH KRUSHNA PALANDE 1,50,000 5.75
Mar 18, 2010 S NILESH KRUSHNA PALANDE 1,00,000 5.49
Mar 17, 2010 S ABHIJAI INVESTMENT 80,000 5
Mar 16, 2010 B ARPITA BINDAL 43,742 5
Mar 16, 2010 S NILESH KRUSHNA PALANDE 1,32,000 5
Mar 15, 2010 B SHIWANI AGARWAL 50,000 5
Mar 15, 2010 B ARPITA BINDAL 76,258 5
Mar 15, 2010 S ABHIJAI INVESTMENT 50,000 5
Mar 15, 2010 S NAGABHUSHANA RAO GADDE 80,824 5.03
Mar 05, 2010 S NILESH KRUSHNA PALANDE 60,000 4.93
Mar 03, 2010 S NILESH KRUSHNA PALANDE 49,310 4.73
Feb 08, 2010 S NILESH KRUSHNA PALANDE 60,100 4.60
Feb 04, 2010 S NILESH KRUSHNA PALANDE 44,221 4.04
Nov 27, 2009 S NILESH KRUSHNA PALANDE 1,10,200 3.60
Nov 19, 2009 B ASHOK KUMAR 75,000 3.18
Nov 19, 2009 S NILESH KRUSHNA PALANDE 50,730 3.20
Nov 18, 2009 B PUSHPABEN SURESHKUMAR 60,000 3
Nov 18, 2009 S J GEETHALAKSHMI 61,000 3
Nov 11, 2009 S NILESH KRUSHNA PALANDE 41,025 2.50
May 16, 2008 B UNIVERSAL CREDIT 83,000 2.67
Jan 25, 2008 B SHIVANI SURYAKANT SHAH 1,31,000 2.15
Jan 25, 2008 S AVINASH SHANKAR SHASTRI 1,35,715 2.15
Jan 07, 2008 B AVINASH SHANKER SHASTRI 1,00,715 4.31

Find IFSC