Home  »  Company  »  Scooters India Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Scooters India Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Aug 21st 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
Sep 30, 2010 B SACHIN RAMESH MHATRE 10,000 42.60
Sep 08, 2010 B KALPANAMADHANISECURITIESPRIVATELIMITED 11,417 48.90
Sep 08, 2010 S SHREYSECURITIESPVTLTD 11,371 48.90
Aug 31, 2010 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 10,571 43.64
Aug 30, 2010 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 12,022 47.73
Aug 30, 2010 S ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 10,200 48.15
Aug 30, 2010 S SVS SECURITIES PVT LTD 11,500 48.15
Aug 27, 2010 B SVS SECURITIES PVT LTD 11,500 45.90
Aug 26, 2010 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 10,210 43.75
Aug 20, 2010 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 25,497 38.47
Aug 20, 2010 B SIRIUS SECURITIES PRIVATE LIMITED 10,000 37.71
Aug 20, 2010 B SACHIN RAMESH MHATRE 20,000 38.85
Aug 19, 2010 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 25,684 33.87
Aug 17, 2010 B MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED 15,040 40.95
Aug 17, 2010 B ASHWIN COMMODITIES AND SHARES PRIVATE LIMITED 10,000 40.02
Aug 17, 2010 B SACHIN RAMESH MHATRE 29,000 40.72
Aug 17, 2010 B SHREY SECURITIES PVT LTD 24,013 40.81
Aug 17, 2010 S JMP SECURITIES PVT LTD 29,081 38.27
Aug 17, 2010 B ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED 74,714 38.71
Aug 17, 2010 B JMP SECURITIES PVT LTD 34,081 38.54
Aug 17, 2010 B MSPL LIMITED 13,000 37.10
Aug 17, 2010 S SHREY SECURITIES PVT LTD 24,001 39.78
Aug 17, 2010 S MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED 25,498 40.95
Aug 17, 2010 S ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 14,004 38.86
Aug 17, 2010 S ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED 58,514 40.79
Aug 17, 2010 S KALPANA MADHANI SECURITIES PRIVATE LIMITED 16,577 38.43
Aug 12, 2010 B KALPANA MADHANI SECURITIES PRIVATE LIMITED 10,000 35.40
Jun 25, 2010 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 10,400 28.14
Apr 30, 2010 S GOKUL PRIVATE LIMITED 10,000 25.80
Apr 30, 2010 B IMAGE FINVEST & LEASING PRIVATE LIMITED 10,000 25.80
Jan 19, 2010 B KAUSHAL GUPTA 10,960 45.89
Jan 19, 2010 B GOKUL PRIVATE LIMITED 10,000 46.97
Jan 19, 2010 B MUKESHKUMAR BACHHAWAT 16,806 46.51
Jan 19, 2010 B GAURAV DOSHI 30,477 47.34
Jan 19, 2010 B SANTOSH SUMATILAL PAREKH 22,670 46.29
Jan 19, 2010 B ANUJ SURESHBHAI MASHRUWALA 20,000 46.83
Jan 19, 2010 B MUKUL NANJI JETHVA 20,022 47.54
Jan 19, 2010 B M/S RUKHMANI TRADERS 29,014 47.54
Jan 19, 2010 S KAUSHAL GUPTA 16,160 45.94
Jan 19, 2010 S MUKESHKUMAR BACHHAWAT 14,306 46.85
Jan 19, 2010 S GAURAV DOSHI 25,472 47.29
Jan 19, 2010 S SANTOSH SUMATILAL PAREKH 17,466 46.58
Jan 19, 2010 S ANUJ SURESHBHAI MASHRUWALA 10,000 46.25
Jan 19, 2010 S MUKUL NANJI JETHVA 17,022 47.40
Jan 19, 2010 S M/S RUKHMANI TRADERS 29,014 47.27
Jan 18, 2010 B KAUSHAL GUPTA 11,800 43.75
Jan 15, 2010 B EDELVALUE PARTNERS 12,424 43.65
Jan 14, 2010 B Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 11,139 43.87
Jan 14, 2010 S Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 13,136 44.10
Jan 13, 2010 B HETAL BHAVESH SHAH 12,020 42.31
Jan 13, 2010 B JAYRAJ NIKANT KOTHI 25,000 43.24
Jan 13, 2010 S ABHISHEK VIJAYKUMAR SHAH 3,90,687 43.68
Jan 13, 2010 S ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED 47,269 41.69
Jan 13, 2010 S UDAI KUMAR AGARWAL 14,000 44.25
Jan 13, 2010 B ASMAH SHARES & STOCK BROKERS PVT LTD 17,502 43.80
Jan 13, 2010 B NEETA ASHOK GANDHI 10,000 43.04
Jan 13, 2010 B ABHISHEK VIJAYKUMAR SHAH 3,90,687 43.58
Jan 13, 2010 B ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED 40,569 41.70
Jan 13, 2010 B AMOL RAMANLAL ZAVERI 20,097 41.85
Jan 13, 2010 B ARYA INVESTMENTS 10,000 43.85
Jan 13, 2010 B DYNAMIC STOCK BROKING INDIA PVT LTD 21,096 42.27
Jan 13, 2010 B VIMAL VALLABHJI GALA 10,500 42.59
Jan 13, 2010 S ASMAH SHARES & STOCK BROKERS PVT LTD 17,502 43.83
Jan 13, 2010 B PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 15,321 44.62
Jan 13, 2010 B NARESH CHAND JAIN 10,500 43.60
Jan 13, 2010 B Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 27,310 43.54
Jan 13, 2010 B JMP SECURITIES PVT LTD 15,000 44.42
Jan 13, 2010 S NEETA ASHOK GANDHI 10,000 43
Jan 13, 2010 S GIRRAJ KUMAR MAHESHWARI 10,000 39.14
Jan 13, 2010 S PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 15,321 44.44
Jan 13, 2010 S NARESH CHAND JAIN 10,500 43.95
Jan 13, 2010 S Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 23,758 43.57
Jan 13, 2010 S JMP SECURITIES PVT LTD 15,000 43.52
Jan 13, 2010 S AMOL RAMANLAL ZAVERI 18,497 42.88
Jan 13, 2010 S HETAL BHAVESH SHAH 14,020 42.25
Jan 13, 2010 S KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 12,000 41.48
Jan 13, 2010 S SAFINA TOWERS PVT LT 25,000 38.55
Jan 13, 2010 S DYNAMIC STOCK BROKING INDIA PVT LTD 23,175 41.99
Jan 13, 2010 S JAYRAJ NIKANT KOTHI 25,000 42.93
Jan 13, 2010 S VIMAL VALLABHJI GALA 10,500 41.79
Jan 12, 2010 B ABHISHEK VIJAYKUMAR SHAH 1,87,408 37.84
Jan 12, 2010 B GIRRAJ KUMAR MAHESHWARI 10,000 38.38
Jan 12, 2010 B ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED 36,500 39.81
Jan 12, 2010 B Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 18,511 37.71
Jan 12, 2010 B UDAI KUMAR AGARWAL 11,000 37.63
Jan 12, 2010 B KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 10,000 38.97
Jan 12, 2010 B SAFINA TOWERS PVT LT 17,280 37.44
Jan 12, 2010 S TEJ RAM DHRUW 10,000 34.45
Jan 12, 2010 S ABHISHEK VIJAYKUMAR SHAH 1,87,408 38.71
Jan 12, 2010 S ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED 29,800 38.39
Jan 12, 2010 S Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 17,511 36.41
Jan 12, 2010 S GAGAN MOHAN KHANDURI 16,000 38.20
Jan 11, 2010 B AMOL RAMANLAL ZAVERI 10,000 33.52
Dec 23, 2009 B TEJRAM DHRUW 10,425 28
Nov 23, 2009 B NEMCHAND PARAG SHAH 11,353 30.05
Nov 16, 2009 B Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 15,014 28.70
Nov 16, 2009 S PRAKASH S BHANUSHALI 25,311 28.94
Nov 13, 2009 B NARESHCHAND JAIN 16,250 33.03
Nov 13, 2009 B GAGAN MOHAN KHANDURI 20,000 31.85
Nov 13, 2009 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 13,982 34.21
Nov 13, 2009 S NARESHCHAND JAIN 16,250 34.17
Nov 13, 2009 S PRAKASH S BHANUSHALI 22,002 32.67
Nov 12, 2009 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 31,008 35.35
Nov 12, 2009 B SVS SECURITIES PVT LTD 10,001 35.35
Nov 12, 2009 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 43,143 35.35
Nov 12, 2009 S VARSHA NITESH SHAH 10,000 35.35
Nov 11, 2009 B HITESHSHASHIKANTJHAVERI 21,297 32.15
Sep 07, 2009 B PRAKASH S BHANUSHALI 11,425 24.03
Sep 07, 2009 S PRAVIN N KORE 10,500 24.10
Jul 24, 2009 S ZAVERCHANDM CHHEDA 10,407 22.50
Jul 22, 2009 S ZAVERCHAND M CHHEDA 14,005 24.05
Jul 22, 2009 B ALPESH ANANTRAI DOSHI 10,330 24.05
Jul 03, 2009 S ZAVERCHAND M CHHEDA 14,535 28.20
Jun 08, 2009 S ZAVERCHANDMCHHEDA 10,000 28.54
Jun 09, 2008 S MONGHIBEN MAVJI CHHEDA 15,000 27.98
May 28, 2008 B MONGHIBEN MAVJI CHHEDA 13,201 33.46
Feb 04, 2008 S GOVINDBHAI LALJIBHAI KAKADIA 18,984 25.50
Jan 08, 2008 S ZAVERCHAND MAVJI CHHEDA 10,000 51.20
Jan 04, 2008 B GOVINDBHAI LALJIBHAI KAKADIA 14,817 47.05
Jan 01, 2008 B ZAVERCHAND MAVJI CHHEDA 10,000 40.85
Nov 19, 2007 S NEELAM BAGRI 10,000 41.49
Nov 15, 2007 B KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 10,000 44.02
Nov 22, 2005 B GIRISH B SHAH 15,409 28.52
Nov 22, 2005 S GIRISH B SHAH 15,409 29.29

Find IFSC