Home  »  Company  »  Haryana Leather Chemicals Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Haryana Leather Chemicals Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Aug 24th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
Apr 01, 2016 S ROOPA HARSHDBHAI SHAH 34,124 29.15
Apr 01, 2016 B BHAVIKA JAYENDRA MODY 33,500 29.15
Apr 19, 2011 B RAHUL SHARMA 38,239 29.41
Apr 19, 2011 S RAHUL SHARMA 38,239 28.92
Apr 18, 2011 B RAHUL SHARMA 40,439 29.75
Apr 18, 2011 S RAHUL SHARMA 40,439 29.90
Oct 28, 2010 B AVNI SOHIL SANGHVI 25,125 32.37
Sep 28, 2010 B BHAVESH SURYAKANTBHAI CHOTAI 26,000 30.45
Aug 13, 2010 B SMITA GIRISHBHAI BALDEV 27,500 28.84
Aug 11, 2010 B SUNIL GUPTA 30,151 25.66
Jan 18, 2010 B RINABEN BHAVESHBHAI CHOTAI 45,000 21.82
Jan 18, 2010 B BHAVESH SURYAKANTBHAI CHOTAI 36,106 21.35
Jan 18, 2010 S CAMPHAR SEC.& ADV.P.LTD. 25,000 21.11
Jan 18, 2010 S MAYUR NIRAV SHAH 30,000 21.85
Jan 18, 2010 S AMIT JAIN 28,888 21.49
Jan 15, 2010 B MAYUR NIRAV SHAH 31,577 18.40
Nov 26, 2009 B NEHA UMESH DHRUVA 36,026 14.82
Nov 26, 2009 S CAMPHAR SEC.& ADV.P.LTD. 44,689 14.76
Nov 26, 2009 S NEHA UMESH DHRUVA 36,026 14.89
Oct 07, 2009 S INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 81,837 11.20
Oct 07, 2009 B CAMPHAR SEC.& ADV.P.LTD. 62,000 11.14
Sep 07, 2009 S VIJAY KISHANLAL KEDIA 40,000 10.54
Aug 17, 2009 B CAMPHAR SEC.& ADV.P.LTD. 1,03,179 11.30
Aug 17, 2009 S VIJAY KISHANLAL KEDIA 1,22,575 11.28
Feb 28, 2008 S SANTOSHKUMAR M. GANERIWAL 31,976 17
Feb 28, 2008 B ANJUDEVI S. GANERIWAL 31,976 17
Dec 05, 2007 B ANKITKUMAR S. GANERIWAL 28,233 25.40
Dec 05, 2007 S KETAN PRABHASHANKAR JOSHI 29,950 25.12

Find IFSC